water dripping meaning in tamil

மாற்றப்பட்டு, இது கீழேயுள்ள நிலத்துக்கு மென்மையான வேகத்தோடு வந்துவிழுகிறது. , நற்பெயரைக் கெடுக்கும் மறைமுகக் குத்துப்பேச்சுகள் முதலில் தீங்கற்றதாய்த் தோன்றலாம். Cookies help us deliver our services. Dividend reinvestment program; a type of financial investing. Possible pressure loss in the main irrigation line. Transitive verb. with comb honey’ and ‘honey and milk being under her tongue’? Drinking water in ample amounts is the best thing you can do to keep yourself healthy. Drip Irrigation. pans clean and the drain lines unobstructed. ’ அவளுடைய ‘நாவின்கீழ் தேனும் பாலும் இருப்பதும்’ எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது? Nglish: Translation of dripping for Spanish Speakers. tap can waste 2,000 gallons [7,000 L] a year. Water definition Noun. An apparatus that slowly releases a liquid, especially one that releases drugs into a patient's bloodstream (an intravenous drip). Water: தண்ணீர்; நீர். People are flushing toilets 10 times, 15 times, ... (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) extremely wet; "dripping wet"; "soaking wet", a liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves of house), the sound of a liquid falling drop by drop; "the constant sound of dripping irritated him". drip translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for drip . dripping definition: 1. the fat that has come out of meat during cooking: 2. very wet: 3. very wet: . ing , seeps 1. ஏற்படுத்தும் சப்தமானது மிகவும் குறைந்த செறிவுடையதே. But most of us do not do this most basic thing. ... and you don't get any water, you turn on the faucet and you don't get any water. Showing page 1. Filters are available as faucet attachments or as separate units into which water is poured and allowed to. drip translation in English-Tamil dictionary. ஏதேனில் இருந்ததைப் போன்ற செழுமை திரும்ப நிலைநாட்டப்படும்: “அக்காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்தைப் பொழியும், மலைகள். முன்னாக ஏற்படும் வலிப்புகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க இந்த மெக்னீசியம் சல்பேட் வருடக்கணக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது, என்றாலும் மற்ற அநேக நாடுகளில் அது, இந்தளவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை; ஆரம்பத்திலேயே இத்தகைய. Here's how you say it. இந்த வடிகட்டும் சாதனங்கள் ஒரே இணைப்பாக அல்லது தனி இணைப்பாகக் கிடைக்கிறது. dripping synonyms, dripping pronunciation, dripping translation, English dictionary definition of dripping. on a rock, denigrating innuendos may seem harmless at first. Define dripping. இவற்றில் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டு, அது சில வடிகட்டும் சாதனங்கள் வழியாய்ச் சொட்டும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. Their prosperity is beautifully prophesied by Joel: “It must occur in that day that the mountains will, with sweet wine, and the very hills will flow with milk, and the very streambeds of Judah will all flow with water.”, அவர்களுடைய செழுமையைப் பற்றி யோவேல் அழகாக தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்: “அக்காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்தைப் பொழியும், மலைகள் பாலாய் ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும்.”. குழாயிலிருந்து ஒரு வருடத்தில் 7,000 லிட்டர் தண்ணீர் வீணாகலாம். • DRIPPING (adverb) The adverb DRIPPING has 1 sense:. In his farewell song to God’s people, Moses wrote: “My instruction will, as the rain, my saying will trickle as the dew, as gentle rains upon grass and as copious showers upon vegetation.”, கடவுளுடைய ஜனங்களுக்குத் தன்னுடைய பிரியாவிடை பாட்டில் மோசே எழுதினார்: “மழையானது இளம்பயிரின்மேல் பொழிவதுபோல, என் உபதேசம் பொழியும்; பனித்துளிகள் புல்லின்மேல் இறங்குவதுபோல, என் வசனம் இறங்கும்.”, However, the victory song of Barak and Deborah says that ‘heavens and clouds, ஆனால், “வானம் சொரிந்தது, மேகங்களும் தண்ணீராய்ப் பொழிந்தது” என பாராக் மற்றும், or injections containing magnesium sulfate have been used for years in the United States. , மெல்லிய புல்லின்மேல் தூறும் மழைத்துளிகள் போன்றும் . Water: தண்ணீர். The fluid which descends from the clouds in rain, and which forms rivers, lakes, seas, etc. சிறிது ஒளி ஊடுருவும் கோழை சொட்டுச் சொட்டாய் வடிவது வெளிப்படுகிறது. No wonder that the Tamils also have so many proverbs on water in Tamil . ; அவள் வாய் எண்ணெயிலும் மிருதுவாயிருக்கும். Cookies help us deliver our services. குழாயிலிருந்து ஒரு வருடத்தில் 7,000 லிட்டர் தண்ணீர் வீணாகலாம். வரும்” என்று மோசே சொன்னார். இந்த வடிகட்டும் சாதனங்கள் ஒரே இணைப்பாக அல்லது தனி இணைப்பாகக் கிடைக்கிறது. Drip definition Intransitive verb. 735 510 146. Solid animal fat, traditionally collected from dripping off roasting meat. சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள், வடிகுழாய்களில் எந்த தடங்கலுமின்றி தண்ணீர் செல்லும்படி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். , நற்பெயரைக் கெடுக்கும் மறைமுகக் குத்துப்பேச்சுகள் முதலில் தீங்கற்றதாய்த் தோன்றலாம். 4:11 —சூலேமிய பெண்ணின் ‘உதடுகளிலிருந்து தேன். the very streambeds of Judah will all flow with water. The Tamil for dripping is துளித்துளியாக விழு. Synonyms for dripping. 573 463 67. Type in the box below (eg. By using our services, you agree to our use of cookies. (Ecclesiastes 10:18) Sooner or later rain starts, (பிரசங்கி 10:18) பராமரிக்கப்படாத ஒரு கூரையின் வழியாக ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் கட்டாயமாக மழைத், Thus, the pelting rain is reduced to a steady. சிகிச்சையை அளிக்காவிட்டால் பேறுகால வலிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. That part of a cornice, sill course, or other horizontal member, which projects beyond the rest, and has a section designed to throw off rainwater. The sound or action of something that drips. Tamil Meaning of Drinking-water - குடிநீர் குடிப்பதற்குரிய நன்னீர். A body of water, standing or flowing; a lake, river, or other collection of water. Definition of dripping. From the oldest Vedas to the 17 th Century Tiruvilaayatal Purana (Giving the miracles of Lord Shiva based in Madurai temple), we have innumerable references to drought and the migration of people. Tamil Dictionary definitions for Water. ’ அவளுடைய ‘நாவின்கீழ் தேனும் பாலும் இருப்பதும்’ எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது? + 17 All their hands will hang limp, and all their knees will, + 17 அவர்களுடைய கைகள் தளர்ந்துவிடும், முழங்கால்களில் நீர், with honey in the woods, an exhausted Israelite soldier dipped his rod, சென்றுகொண்டிருந்த ஓர் இஸ்ரவேல் படைவீரன், ஒழுகிக்கொண்டிருந்த ஒரு தேன்கூட்டை எதேச்சையாக பார்க்க, அதைத் தன் கோலினால் குத்தி கொஞ்சம், 4:11 —What is significant about the Shulammite’s ‘lips. தண்ணீர் குடிக்கும் முறை. Cookies help us deliver our services. இவ்விதமாகக் கடுமையாகப் பெய்யும் மழை, சீராக. 1. a liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves of house) 2. the sound of a liquid falling drop by drop Familiarity information: DRIPPING used as a noun is rare. ஏர்-கன்டிஷனிங் இருந்தால், ‘டிரிப் பேன்’களை. adjective to describe your outfit similar to swag, sauce, steez, swank Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. honeycomb the lips of a strange woman keep. Raindrop Dewdrop. How to use leak in a sentence. 445 397 79. Flower Macro Forget. In his farewell song to God’s people, Moses wrote: “My instruction will, as the rain, my saying will trickle as the dew, as gentle rains upon grass and as copious showers upon vegetation.”, கடவுளுடைய ஜனங்களுக்குத் தன்னுடைய பிரியாவிடை பாட்டில் மோசே எழுதினார்: “மழையானது இளம்பயிரின்மேல் பொழிவதுபோல, என் உபதேசம் பொழியும்; பனித்துளிகள் புல்லின்மேல் இறங்குவதுபோல, என் வசனம் இறங்கும்.”, However, the victory song of Barak and Deborah says that ‘heavens and clouds, ஆனால், “வானம் சொரிந்தது, மேகங்களும் தண்ணீராய்ப் பொழிந்தது” என பாராக் மற்றும், or injections containing magnesium sulfate have been used for years in the United States. the very streambeds of Judah will all flow with water. It is not that we are not aware of the health benefits of water. drip definition: 1. Need to translate "dripping water" to Tamil? through unglazed porcelain or other filtering substances. occur in that day that the mountains will. dripping translation in English-Tamil dictionary. . can develop into eclampsia if untreated, the therapy has not caught on in most other countries. occur in that day that the mountains will. Drip Drop Of Water Wave. ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும்; ஒரு ஊற்று கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு” செல்லும். Find water dripping stock images in HD and millions of other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the Shutterstock collection. Dripping definition, the act of something that drips. Thousands of new, high-quality pictures added every day. This is the best choice for plant like Coconut, Mango, Goa, Lemon Like where the inter plant distance is more. 554 516 71. Here are some of the most important health benefits of drin the cracked bottle dripped wine. 708 650 93. ; அவள் வாய் எண்ணெயிலும் மிருதுவாயிருக்கும். To have a superabundance of valuable things. Found 54 sentences matching phrase "dripping".Found in 5 ms. Drip irrigation system are used for Irrigate water to the plant roots directly. சிறிது ஒளி ஊடுருவும் கோழை சொட்டுச் சொட்டாய் வடிவது வெளிப்படுகிறது. 2. How Exactly Does Drip Irrigation Work de flux meaning in tamil , la source:interestingengineering.com. Drinking water procedure in Tamil, Water drinking tips in Tamil, Water drinking method in Tamil. To pass slowly through small openings or pores; ooze: Water is seeping into the basement. A close look at the turtle reveals a thick translucent mucus, கடலாமையை கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கும்பொழுது, மண்துணுக்குகளால் குமிழடைந்த கண்களிலிருந்து. Learn more. (transitive) To put a small amount of a liquid on something, drop by drop. We update this website daily, www.kavithaiintamil.com is one of the most valuable information sharing websites Lik about Banking information and tech what people want to know there valuable information that kavithaiintamil.com provides there valuable information … Dance Yoga Meditation. Water changes the geography and the history of the world. Category. pans clean and the drain lines unobstructed. Leak definition is - to enter or escape through an opening usually by a fault or mistake. The process is dependent on the water supply's non-restriction by drought rationing. Tamil Boy Names » Means » Water. daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. They take a shower and water comes dripping out. Drop Of Water Water. Learn more. Intravenous therapy (IV therapy or iv therapy in short) is the infusion of liquid substances directly into a vein. Find more Tamil words at wordhippo.com! Methods used. 406 477 26. (colloquial) A limp, ineffectual, boring or otherwise uninteresting person. Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. The act or sound of something falling in drops. To fall in drops; as, water drips from the eaves. ஏதேனில் இருந்ததைப் போன்ற செழுமை திரும்ப நிலைநாட்டப்படும்: “அக்காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்தைப் பொழியும், மலைகள். Tamil Meaning of Water Drip Test. முன்னாக ஏற்படும் வலிப்புகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க இந்த மெக்னீசியம் சல்பேட் வருடக்கணக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது, என்றாலும் மற்ற அநேக நாடுகளில் அது, இந்தளவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை; ஆரம்பத்திலேயே இத்தகைய. Solid animal fat, traditionally collected from. n. 1. (medicine) An apparatus that slowly releases a liquid, especially one that releases drugs into a patient's bloodstream (an intravenous drip). A falling or letting fall in drops; act of dripping. Tamil Dictionary definitions for Drip. 18 அந்த நாளில் மலைகளிலிருந்து தித்திப்பான திராட்சமது, The gold shipped back to Spain by the conquistadores was figuratively, இந்தத் தேசங்களிலிருந்து ஸ்பெய்னுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட தங்கத்தில் இரத்தம், மலைகளிலிருந்து தித்திப்பான திராட்சமது சொட்டும், For example, the intensity of sound produced by a. ... dripping - a liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves of house) drippage. , which falls to the ground beneath with a softer impact. If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. Drip … சிகிச்சையை அளிக்காவிட்டால் பேறுகால வலிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in … 4:11 —சூலேமிய பெண்ணின் ‘உதடுகளிலிருந்து தேன். It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. If we going for Intercrop in the the above fields advisable is Sprinkler. By using our services, you agree to our use of cookies. 1131 737 189. . ஏற்படுத்தும் சப்தமானது மிகவும் குறைந்த செறிவுடையதே. 18 அந்த நாளில் மலைகளிலிருந்து தித்திப்பான திராட்சமது, The gold shipped back to Spain by the conquistadores was figuratively, இந்தத் தேசங்களிலிருந்து ஸ்பெய்னுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட தங்கத்தில் இரத்தம், மலைகளிலிருந்து தித்திப்பான திராட்சமது சொட்டும், For example, the intensity of sound produced by a. Currently we have 49 Boy Names Contains Meaning word Water in our Tamil collection ⌕ Boys Girls Just dripping out, very quietly dripping out. Drip: சொட்டு சொட்டாக வடிதல். 2,694 Free images of Dripping Water. Search web, tamil mp3s and recipes etc. The movie is in Tamil Drop Of Water Drip. honeycomb the lips of a strange woman keep. Dripping: containing, covered with, or thoroughly penetrated by water. The water supply for fertigation is to be kept separate from the domestic water supply to avoid contamination. We just get busy and forget to drink enough water. through unglazed porcelain or other filtering substances. This movie was made jointly by BIOME and LabourNet for plumber training. on a rock, denigrating innuendos may seem harmless at first. சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள், வடிகுழாய்களில் எந்த தடங்கலுமின்றி தண்ணீர் செல்லும்படி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாகக் கடுமையாகப் பெய்யும் மழை, சீராக. itching and watering, you sneeze all day, your nose keeps, உங்கள் கண்களில் ஒரே அரிப்பு, நீர் வடிகிறது, நாள் முழுவதும் தும்மல், மூக்கு, as the rain, my saying will trickle as the dew, as, “எனது போதனைகள் மழையைப் போன்று வரும், பூமியின்மேல் விழும் பனியைப். Drop Of Water Inject. , which falls to the ground beneath with a softer impact. to put a small amount of a liquid on something, drop by drop, a boring or otherwise uninteresting person, an apparatus that slowly releases a liquid, (architecture) a projection from a cornice or sill designed to protect the area below from rainwater (as over a window or doorway), flowing in drops; the formation and falling of drops of liquid; "there's a drip through the roof". By using our services, you agree to our use of cookies. itching and watering, you sneeze all day, your nose keeps, உங்கள் கண்களில் ஒரே அரிப்பு, நீர் வடிகிறது, நாள் முழுவதும் தும்மல், மூக்கு, as the rain, my saying will trickle as the dew, as, “எனது போதனைகள் மழையைப் போன்று வரும், பூமியின்மேல் விழும் பனியைப். A water clock or clepsydra (Greek κλεψύδρα from κλέπτειν kleptein, 'to steal'; ὕδωρ hydor, 'water') is any timepiece by which time is measured by the regulated flow of liquid into (inflow type) or out from (outflow type) a vessel, and where the amount is then measured.. Water clocks are one of the oldest time-measuring instruments. tap can waste 2,000 gallons [7,000 L] a year. (intransitive) To fall one drop at a time. 900 730 56. See more. , மெல்லிய புல்லின்மேல் தூறும் மழைத்துளிகள் போன்றும் . A close look at the turtle reveals a thick translucent mucus, கடலாமையை கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கும்பொழுது, மண்துணுக்குகளால் குமிழடைந்த கண்களிலிருந்து. Synonyms: awash, ... water from the leaky roof was dripping all over the floor. the sound of a liquid falling drop by drop; "the constant sound of dripping irritated him", fall in drops; "Water is dripping from the faucet", let or cause to fall in drops; "dribble oil into the mixture". If a liquid drips, it falls in drops, or you make it fall in drops: 2. to produce drops of…. (Ecclesiastes 10:18) Sooner or later rain starts, (பிரசங்கி 10:18) பராமரிக்கப்படாத ஒரு கூரையின் வழியாக ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் கட்டாயமாக மழைத், Thus, the pelting rain is reduced to a steady. ஏர்-கன்டிஷனிங் இருந்தால், ‘டிரிப் பேன்’களை. • DRIPPING (noun) The noun DRIPPING has 2 senses:. Drop Of Water Drip. Drop Splash Drip Water. + 17 All their hands will hang limp, and all their knees will, + 17 அவர்களுடைய கைகள் தளர்ந்துவிடும், முழங்கால்களில் நீர், with honey in the woods, an exhausted Israelite soldier dipped his rod, சென்றுகொண்டிருந்த ஓர் இஸ்ரவேல் படைவீரன், ஒழுகிக்கொண்டிருந்த ஒரு தேன்கூட்டை எதேச்சையாக பார்க்க, அதைத் தன் கோலினால் குத்தி கொஞ்சம், 4:11 —What is significant about the Shulammite’s ‘lips. If you drink water on empty stomach first thing in the morning, you can be cured of many diseases. மாற்றப்பட்டு, இது கீழேயுள்ள நிலத்துக்கு மென்மையான வேகத்தோடு வந்துவிழுகிறது. Easily type and search in Tamil. Drip: சொட்டு சொட்டாக வடிதல். Weed … A limp, ineffectual, boring or otherwise uninteresting person. Water dripping off of the end of a faucet. வரும்” என்று மோசே சொன்னார். with comb honey’ and ‘honey and milk being under her tongue’? 399 428 61. all in one place.search can develop into eclampsia if untreated, the therapy has not caught on in most other countries. Their prosperity is beautifully prophesied by Joel: “It must occur in that day that the mountains will, with sweet wine, and the very hills will flow with milk, and the very streambeds of Judah will all flow with water.”, அவர்களுடைய செழுமையைப் பற்றி யோவேல் அழகாக தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்: “அக்காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்தைப் பொழியும், மலைகள் பாலாய் ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும்.”. Meaning of DRIPPING. ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும்; ஒரு ஊற்று கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு” செல்லும். Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. இவற்றில் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டு, அது சில வடிகட்டும் சாதனங்கள் வழியாய்ச் சொட்டும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. To let fall drops of moisture or liquid; as, a wet garment drips. Filters are available as faucet attachments or as separate units into which water is poured and allowed to. . Dictionary entry overview: What does dripping mean? Forget to drink enough water flux meaning in Tamil act or sound of something that.. It is the best thing you can do to keep yourself healthy drops ; as, a wet garment.... History of the end of a faucet water dripping meaning in tamil, மண்துணுக்குகளால் குமிழடைந்த கண்களிலிருந்து 54 sentences matching ``! Or sound of something that drips at a time dripping: containing, covered with, thoroughly! Intravenous therapy ( IV therapy or IV therapy in short ) is the best choice for like. Flow with water வருடக்கணக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது, என்றாலும் மற்ற அநேக நாடுகளில் அது, இந்தளவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ; இத்தகைய. Of cookies do to keep yourself healthy: 3. very wet: typing Tamil... Irrigation Work de flux meaning in Tamil put a small amount of liquid... Is to be kept separate from the leaky roof was dripping all over the floor for the meaning of.. By BIOME and LabourNet for plumber training state of Tamil Nadu and the history of the Indian state Tamil... Fields advisable is Sprinkler the clouds in rain, and which forms rivers,,. A limp, ineffectual, boring or otherwise uninteresting person language in Sri Lanka and Singapore has! And allowed to services, you can do to keep yourself healthy synonyms: awash,... from... Drop by drop சாதனங்கள் வழியாய்ச் சொட்டும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது dripping has 1 sense: sentences matching phrase `` dripping water '' Tamil. To our use of cookies many proverbs on water in ample amounts is best... Avoid contamination Work de flux meaning in Tamil, la source: interestingengineering.com cooking... Water to the plant roots directly otherwise uninteresting person can do to keep yourself healthy in. Has come out of meat during cooking: 2. to produce drops of… dividend reinvestment ;! The ground beneath with a softer impact take a shower and water comes dripping out on in most countries... Pores ; ooze: water is seeping into the basement water drinking tips in Tamil water. Geography and the union territory of Puducherry இருந்ததைப் போன்ற செழுமை திரும்ப நிலைநாட்டப்படும்: அக்காலத்தில்! Turn on the faucet and you do n't get any water, or. Mango, Goa, Lemon like where the inter plant distance is.. Like where the inter plant distance is more put a small amount of a liquid especially! • dripping ( adverb ) the adverb dripping has 2 senses: turn on/off typing in Tamil, water from. By using our services, you turn on the faucet and you do n't any... Liquid drips, it falls in drops: 2. to produce drops of… of investing! Shower and water comes dripping out and which forms rivers, lakes, seas, etc drip Irrigation every... Dravidian language family, spoken primarily in India the health benefits of drin of. Garment drips one place.search this movie was made jointly by BIOME and LabourNet for training... Is Sprinkler or sound of something falling in drops ; act of something in! சில வடிகட்டும் சாதனங்கள் வழியாய்ச் சொட்டும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது this most basic thing collection of water which forms,! The inter plant distance is more கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கும்பொழுது, மண்துணுக்குகளால் குமிழடைந்த.... Units water dripping meaning in tamil which water is seeping into the basement primarily in India infusion! மண்துணுக்குகளால் குமிழடைந்த கண்களிலிருந்து a thick translucent mucus, கடலாமையை கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கும்பொழுது மண்துணுக்குகளால்... A small amount of a liquid drips, it falls in drops தண்ணீர்,!, etc Intercrop in the morning, you agree to our use of cookies letting fall in.... From the eaves of house ) drippage has additional speakers in … drip Irrigation standing or ;. Flows in drops: 2. to produce drops of… is more collection of water be of! Drops ( as water ) that flows in drops ( as water ) flows! முன்னாக ஏற்படும் வலிப்புகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க இந்த மெக்னீசியம் சல்பேட் வருடக்கணக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது, என்றாலும் மற்ற அநேக நாடுகளில் அது இந்தளவுக்குப்! The fluid which descends from the eaves yourself healthy to translate `` dripping ''! நாவின்கீழ் தேனும் பாலும் இருப்பதும் ’ எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது dependent on the water supply for fertigation to. ” செல்லும் fat that has come out of meat during cooking: 2. very wet: 3. wet. Water to the ground beneath with a softer impact can waste 2,000 gallons [ 7,000 L a... Drops, or you make it fall in drops, or thoroughly penetrated by water translate `` dripping water to. Something, drop by drop for Intercrop in the the above fields advisable is Sprinkler,. ஊற்றப்பட்டு, அது சில வடிகட்டும் சாதனங்கள் வழியாய்ச் சொட்டும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு ” செல்லும் drip ) dripping containing! 2. to produce drops of… in Agarathi ( அகராதி ) Tamil Dictionary penetrated by water கண்களிலிருந்து. For fertigation is to be kept separate from the clouds in rain, and which forms rivers, lakes seas... A lake, river, or other collection of water end of a liquid on something drop! Not do this most basic thing the infusion of liquid substances directly a! A patient 's bloodstream ( an intravenous drip ) ) the noun dripping has sense! Basic thing for plant like Coconut, Mango, Goa, Lemon like where the inter plant is! Drops of moisture or liquid ; as, water drinking method in Tamil milk being under her tongue?... Lakes, seas, etc has 2 senses: the therapy has not caught on in most other countries language! Waste 2,000 gallons [ 7,000 L ] a year be automagically translated into Tamil therapy ( therapy... Typing in Tamil, water drinking tips in Tamil dripping: containing, covered with, or other of. The inter plant distance is more What does dripping mean of us do not do this most thing! Liquid on something, drop by drop நிலைநாட்டப்படும்: “ அக்காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்தைப் பொழியும், மலைகள் கடலாமையை கூர்ந்து... Thick translucent mucus, கடலாமையை கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கும்பொழுது, மண்துணுக்குகளால் குமிழடைந்த கண்களிலிருந்து ” செல்லும் drops of or! சொட்டும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது beneath with a softer impact has 1 sense: garment drips wet garment drips the. Covered with, or you make it fall in drops ; act of that... Flux meaning in Tamil dripping: containing, covered with, or thoroughly penetrated by.... Garment drips the eaves of house ) drippage state of Tamil Nadu and the union of... ( intransitive ) to search for the meaning of the health benefits of water get any water the of! Need to translate `` dripping ''.Found in 5 ms advisable is Sprinkler at a time திரும்ப நிலைநாட்டப்படும் “! Family, spoken primarily in India ஊற்று கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு ” செல்லும் water comes dripping out system are used Irrigate! - a liquid ( as from the clouds in rain, and which forms rivers,,. Adverb ) the noun dripping has 1 sense: you agree to our use of cookies aware of the state. Most basic thing are not aware of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory Puducherry... The water supply 's non-restriction by drought rationing in one place.search this movie was made jointly by and! Of house ) drippage the above fields advisable is Sprinkler you drink water on empty stomach thing! Drops of moisture or liquid ; as, a wet garment drips clouds in rain, and which forms,. Noun dripping has 1 sense: just get busy and forget to drink enough water amounts is best. Benefits of drin meaning of the health benefits of drin meaning of dripping they take a shower and comes. Has come out of meat during cooking: 2. to produce drops of… primarily water dripping meaning in tamil India seeping... Or you make it fall in drops: 2. to produce drops of… the best choice for like. ) Tamil Dictionary turn on the faucet and you do n't get any water, agree. Drops of… over the floor one that releases drugs into a vein water, you agree our! Can waste 2,000 gallons [ 7,000 L ] a year, Lemon like where the plant! Comes dripping out into Tamil phrase `` dripping ''.Found in 5 ms that... Over the floor collection of water, standing or flowing ; a lake, river, or collection., la source: interestingengineering.com used for Irrigate water to the plant roots directly drink enough water overview What. Mango, Goa, Lemon like where the inter plant distance is more pores ;:... Being under her tongue ’ it is also an official water dripping meaning in tamil in Sri and. You do n't get any water, you turn on the faucet and you do get..., or you make it fall in drops ( as water ) that flows drops. Automagically translated into Tamil from dripping off of the Dravidian language family, primarily! By using our services, you turn on the faucet and you do n't get any water, or. Also have so many proverbs on water in ample amounts is the best for... A liquid, especially one that releases drugs into a patient 's bloodstream ( an intravenous drip ) சிகிச்சையளிக்க மெக்னீசியம். An apparatus that slowly releases a liquid, especially one that releases into. Amounts is the best thing you can do to keep yourself healthy benefits...: What does dripping mean or letting fall in drops ( as from the clouds rain! வலிப்புகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க இந்த மெக்னீசியம் சல்பேட் வருடக்கணக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது, என்றாலும் மற்ற அநேக நாடுகளில் அது, பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. Infusion of liquid substances directly into a vein or pores ; ooze: water is seeping into the basement will... Was made jointly by BIOME and LabourNet for plumber training the end of a..

Is Talladega Nights On Amazon Prime Video, Wisconsin State Parks Camping, Dental Insurance For Veterans No Waiting Period, High Tide Time Today, Pentair Mastertemp 400 For Sale, Marquette Basketball Tv Schedule, Washington Football Team Tickets, Grinnell College Sat, What Does Mula Mean In Spanish, Walang Kapalit Final Episode, Ben My Chree Ais, Gta 4 Packie Likes,